ساب ووفر کدنس S2W12-D4.V2

مقایسه

توضیحات

600 W RMS

4 OHM + 4 OHM