خازن 2 فاراد کدنس CAP-2DR

مقایسه

توضیحات

2 Farad